search menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires welke is gesloten tussen de verhuurder Basecamp gevestigd in Den Haag en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen de huurder.

Artikel 2. Offertes en reserveringen

2.1 De door Basecamp gemaakte offertes zijn vrijblijvend maar hebben een beperkte geldigheid zoals deze staat vermeld op de offerte.
2.2 Een door de huurder geplaatste reservering heeft de zelfde status als het aangaan van een huurovereenkomst. Wijzigingen tot het moment dat de huurperiode ingaat zijn toegestaan, indien echter voor de helft of meer van de huurwaarde wordt geannuleerd gelden de bepalingen als genoemd in artikel 18. 

Artikel 3. Huurprijs

3.1 Huurprijzen worden per dag berekend. De dag van ophalen en de dag van terugbrengen worden beide in de huurperiode meeberekend.
3.2 Voor de eerste week geldt een weekprijs, daarna wordt een gereduceerdverlengings tarief berekend. Voor huurperiodes korter dan 5 dagen geldt een dagprijs.
3.2 Leden van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV) hebben recht op 10% korting over het totale huurbedrag, zulks uitsluitend op vertoon van een geldig lidmaatschapsbewijs. Deze korting geldt niet voor de borg, verzendkosten, reparatie of reinigingskosten.

Artikel 4. Kredietwaardigheid

Elke met Basecamp aangegane huurovereenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Basecamp een voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

5.1 Deze huurovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de ophaaldatum tot en met de retourdatum zoals die in de huurovereenkomst zijn vermeld, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst, geldt een gedeelte van de dag als een hele dag. 
5.3 Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst worden zon- en feestdagen binnen de huurperiode altijd meegerekend. Hierover is ook huur verschuldigd. Op zon- en feestdagen in Basecamp gesloten.

Artikel 6. Levering en terugbezorging

6.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en op de einddatum van het huurovereenkomst, aan Basecamp terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Basecamp zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Daarbij dient huurder er voor zorg te dragen dat Basecamp de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/opgehaald kan bereiken via een voor auto's begaanbare weg.
Indien Basecamp zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp/medewerking niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt Basecamp zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
6.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is huurder aan Basecamp een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Basecamp op verdere schadevergoeding.
6.3 Indien de gehuurde goederen eerder worden teruggebracht of terug gestuurd dan de vooraf overeengekomen huurperiode kan geen restitutie van de huurprijs worden verleend.

Artikel 7. Verzenden en retourzenden

7.1 Indien Basecamp zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder middels een externe vervoerder te laten bezorgen, zal Basecamp er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Daartoe zal Basecamp tijdig de goederen voor verzending aanbieden aan de externe vervoerder. Basecamp accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade als gevolg van een vertraagde levering of verlies van goederen door toedoen van de externe vervoerder.
7.2 De huurder is gehouden om voor de op zijn verzoek verzonden goederen de vervoerder voldoende gelegenheid te bieden voor het tijdig afleveren van het gehuurde.
7.3 In geval van retourzenden van goederen aan Basecamp wordt de retourdatum gesteld op één dag nadat de huurder de goederen heeft overgedragen aan een expediteur. De datum zoals die door de vervoerder wordt opgegeven of op originele verzendbewijzen van de vervoerder staan vermeld, zijn daarbij bepalend.

Artikel 8. Reclame en controle op goede staat van de goederen

8.1 De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel afwijkingen van het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder Basecamp terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van levering Basecamp wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

8.2 Basecamp dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming over de reclame zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld.
8.3 Indien de reclame naar het oordeel van de Basecamp juist is, zal Basecamp hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 9. Verplichtingen huurder

9.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings-, veiligheids- en overige voorschriften zoals die door de fabrikant zijn vastgesteld, te behandelen
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen
c. Basecamp ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Basecamp te vrijwaren
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluiten met schriftelijke toestemming van Basecamp te doen geschieden
9.2 De huurder dient voor eigen rekening en risico voor de volgende zaken zorg te dragen:
a. Voor de verantwoorde toepassing van het gehuurde middelen de benodigde ervaring en deskundigheid, zoals professionele begeleiding, trainings- en opleidingscertificaten, enz.
b. Juiste wijze van opslag, vervoer en bescherming tegen nadelige invloeden van buitenaf, alsmede overmatige slijtage

Artikel 10. Betaling

10.1 Bij ophalen van de goederen dient de volledige betaling inclusief de borg en eventuele reinigingskosten te worden voldaan. Aan de betalingsverplichting kan uitsluitend met PIN-betaling, IDEAL of Bankoverschrijving worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Bij verzending van de goederen dient de volledige betaling inclusief de borg, verzendkosten en eventuele reinigingskosten overgemaakt te worden op rekening van Basecamp, uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de huurperiode zoals die is vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 11. Waarborgsom

11.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Basecamp een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
11.2 Basecamp behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van vervanging/reparatie/reiniging als in artikel “Opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.
11.3 Basecamp is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12. Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging of brand.

Artikel 13. Schade en gebreken

13.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Basecamp te melden. Zonder toestemming van Basecamp mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Basecamp slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
13.2 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen ter verantwoording van Basecamp is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden, in welk geval Basecamp aan de huurder het huurbedrag zal crediteren voor de betreffende goederen. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Voor schade die de huurder aan zichzelf en/of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Basecamp in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Basecamp ter zake voor alle aanspraken van zichzelf en/of van derden vrijwaren.
14.2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden,

Artikel 15. Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 16. Vervanging

Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de Basecamp terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Basecamp een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de verkoopwaarde van de gehuurde goederen. 

Artikel 17. Mededelingsverplichtingen huurder

17.1 Huurder dient Basecamp onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Basecamp dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
17.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel gedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 18. Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
De schadeloosstelling bedraagt:
-bij annulering meer 7 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: €12,50 administratiekosten.
- bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode van een enkele reservering met materialen bedoeld voor meerdere personen worden deze administratiekosten à € 12,50 per persoon in rekening gebracht.
-bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 50% van de totale prijs.
-bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 100% van de totale prijs.

Artikel 19. Opzegging/ontbinding

19.1 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Basecamp bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
19.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Basecamp worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
19.3 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Basecamp. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de Basecamp bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
19.4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is Basecamp gerechtigd als vaste schadevergoeding vanwege winstderving een bedrag te vorderen gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 20. Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op alle door Basecamp gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Basecamp, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.