search menu

Privacy statement

Privacyverklaring Basecamp Mountaineering 

Basecamp Mountaineering verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Basecamp Mountaineering verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt en/of omdat deze persoonsgegevens door anderen aan ons zijn verstrekt bijvoorbeeld in het kader van een georganiseerde groepsreis/event. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam, adres en woonplaats gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • persoonlijke gegevens nodig voor de juiste dienstverlening: geslacht, lengte, gewicht, schoenmaat, vaardigheidsniveau
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch bankrekening (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Basecamp Mountaineering verwerkt voor zover nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • bijzondere lichamelijke omstandigheden relevant voor onze dienstverlening

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Basecamp Mountaineering verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • verkopen van outdoor artikelen
 • verhuur van outdoor artikelen
 • het organiseren van reizen en events
 • het onderhouden van contact met u
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechtsgrond van de verwerking van gegevens
Basecamp Mountaineering verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • wettelijke verplichting

Hoe lang we gegevens bewaren
Basecamp Mountaineering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen met anderen
Basecamp Mountaineering verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Basecamp Mountaineering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres info@base-camp.nl of naar ons postadres: Laan van Waalhaven 251, 2497 GL in Den Haag. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Basecamp Mountaineering zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Basecamp Mountaineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Alleen mensen van ons kantoor kunnen inloggen op ons systeem en bij uw gegevens komen. Als wij gebruik maken van een externe ICTdienstverlener, die daardoor ook toegang heeft tot uw gegevens, verplichten wij die ICTdienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden wij hun die gegevens in te zien.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via het e-mailadres info@base-camp.nl of via ons postadres Laan van Waalhaven 251, 2497 GL in Den Haag. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag).

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier, waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is versie 1.0 van 8 februari 2019.